logo remontstroy remontstroy
line remontstroy
lukoil remontstroy banner remontstroy
remontstroy l
bar remontstroy
pipe na4alo
menu remontstroy
flag remontstroy eng remontstroy
   
cariersclientsmehanicnews

Публична покана по ПМС № 69 / 2013 г. от 22.04.2014 г.
в изпълнение на проект  № BG051PO001-2.2.03-0228-C0001 „Осигуряване на служебен транспорт и повишаване мобилността на служителите” по договор № ESF-2203-02-02016.

Поканата и всички приложения към нея можете да изтеглите от тук.

В края на 2013 г. стартира изпълнението на Договор № ESF-2203-02-02016, сключен с Агенцията по заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-2.2.03 „На път", проект № BG051PO001-2.2.03-0228-C0001 „Осигуряване на служебен транспорт и повишаване мобилността на служителите”.

Реализацията на проекта ще допринесе за:

  • Насърчаване на географската мобилност на заетите лица 
  • Обхващане на заети лица, които пътуват ежедневно от и до работното си място, но нямат възможност да ползват обществен транспорт 
  • Насърчаване на работодателите за организиране на транспорт за заетите лица във фирмата
  • Осигуряване на предпоставки за запазване на заетостта на лицатаü

Дейности по проекта:
Дейност 1
– Сформиране на екип за управление на проекта Екипът за управление на проекта ще създаде детайлен график за изпълнение на дейностите и ще разграничи функциите и отговорностите на всеки член.
Дейност 2
– Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнител по ПМС №69/2013 г. Дейностите, за които ще се провеждат процедури за избор на изпълнител: 1. Доставка на гориво 2. Отпечатване на информационни и рекламни материали


Дейност 3
– Организация и провеждане на дейности по визуализация и публичност на проекта Предвижда се медийното отразяване на дейностите по проекта да включва няколко основни елемента: 1. Публикации в национална печатна медия. Тази част от информационната кампания ще се проведе на два етапа – в началото и към края на срока на изпълнение на проекта, като ще даде информация за ОП РЧР, ЕСФ и тяхната роля при финансиране на проекта. Първата публикация ще има за цел да представи дейностите по проекта и ползата от тях за целевата група и кандидата. Втората и последна публикация ще има характера на своеобразен отчет на извършените дейности в края на проекта . 2. Презентационни брошури (500бр.) – целта е популяризирането на Проекта и достигане на информацията до максимално широк кръг лица. 3. Поставяне на две информационни табели пред официалния вход на Кандидата, сочеща, че Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския социален фонд. 4. Краен отчет по проекта.


Дейност 4
– Осигуряване на транспорт на целевата група Дейността по превоз на служителите ще се осъществи до двете бази на кандидата – в гр. Камено (цех за заготовки) и на територията на Лукойл Нефтохим Бургас (основна база, наричан още НХК). Дейността ще бъде извършена за максималния срок, посочен в Насоките за кандидатстване, който е 12 месеца. Целта на тази дейност е да осигури комфортен и сигурен транспорт със собствени средства на заетите в Ремонтстрой АД лица, като допринесе за повишаване на тяхната сигурност относно заетостта им и увеличаване на тяхната професионална мобилност. Като компенсация за отдалечеността на работното място кандидата осигурява служебен транспорт по единадесет маршрута, от които 8 тръгват от различни спирки в гр. Бургас и 3 – от близките населени места (Трояново, Средец и Пещерско). Графика на превоза на служителите е съобразен с тяхната заетост и максимално отговаря на техните нужди. Дейността по транспортиране на служителите ще се изпълнява в шест дни в седмицата (от понеделник до събота) по общо единадесет маршрута. С цел по-голяма икономичност на разходването на средства началната спирка на всеки маршрут се явява мястото по домуване на автомобилите. По този начин шофьорите, които също са служители на Ремонстрой, се качват на първата спирка и оттам започва придвижването в направление към работното място. По транспортните маршрути пътуват служители от три общини в област Бургас – Средец, Айтос и Камено, като служебния транспорт би ги улеснил значително в пристигането им до работното място. Лошата областна пътна мрежа и неподдържаните пътища с дупки значително усложняват и забавят навременното пристигане на служителите на работа, като в комбинация със строгия режим на достъп до базата възпрепятстват достигането до работното място. При непредвидени обстоятелства кандидатът предвижда възможността от замяна на превозно средство с друго, с цел непрекъснато изпълнение на дейността, както е възможно и при отсъствие на шофьор, той да бъде заменен от друг служител. Всички посочени ключови експерти имат опит в дейностите по превоз на хора.


Максимална обща сума по проекта: 76 293 лева
Продължителност на проекта: 15 месеца.

 

 

 

 
low remontatroy
Copyright to ANM© 2012
Remontstroy J.S.C
57 Tcarevetc Str., 8104 Kameno,
Burgas district, Bulgaria
tel.: +359 56 898063, +359 56 702430;
fax: +359 56 898079
office@remontstroy.bg
uk bg cari cli meh news